Mały biznes w Kartuzach - dotacje na start firmy - PCE Marmołowski

Facebook PCE Marmolowski Mail do nas

2015-01-07 | Ostateczne wyniki oceny wniosków

W związku z upłynięciem terminu do wniesienia odwołań oraz po rozpatrzeniu odwołań od pierwotnej decyzji Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „MAŁY BIZNES" publikujemy ostateczne wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Każdy Uczestnik projektu, który otrzymał informację o przyznaniu przedłużonego wsparcia pomostowego zostanie telefonicznie powiadomiony o planowanym terminie podpisania aneksu do Umowy o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego.2014-12-22 | Lista rankingowa projektu Mały biznes

W związku z zakończeniem posiedzeń Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu "MAŁY BIZNES" publikujemy wstępne wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Przedłużone wsparcie pomostowe otrzyma w sumie 18 osób - 14 osób, które na wstępnej liście rankingowej znajdowały się na pozycjach od 1 do 14 oraz osoby, które po upływie terminu do wniesienia odwołań lub po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań będą znajdowały się na pozycjach od 15 do 18 na ostatecznej liście rankingowej.

Wszystkie osoby, które złożyły wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego otrzymają pisemną informację nt. dokonanej oceny.

Każdy Uczestnik projektu, który otrzymał informację o przyznaniu przedłużonego wsparcia pomostowego zostanie telefonicznie powiadomiony o planowanym terminie podpisania aneksu do Umowy o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego.

Wstępne wyniki oceny wniosków2014-12-01 | NABÓR WNIOSKÓW O PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

Informujemy, iż od dnia 12.12.2014r. do dnia 15.12.2014r. prowadzimy nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego Uczestników projektu „MAŁY BIZNES”. Wniosek należy składać w zamkniętych kopertach, w biurze projektu w Kartuzach, ul. Kościerska 3, w dni robocze, w godzinach 8:00 – 16:00. Wzór powyższego wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej oraz w biurze projektu „MAŁY BIZNES”.
Do pobrania:2014-08-08 | OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK ZUS

Informujemy, iż do dnia 11.08.2014r., w biurze projektu w Kartuzach należy przedłożyć:

 • oświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (ZUS/KRUS)  (załącznik nr 22 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości);
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego opłacanie składek ZUS/KRUS za poprzedni miesiąc, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
  Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej lub nieprzedłożenie kserokopii dokumentu potwierdzającego opłacaniu składek ZUS/KRUS wstrzymuje wypłatę wsparcia pomostowego.

Wraz z wyżej wskazanym oświadczeniem należy złożyć również oświadczenie o zatrudnieniu/nie zatrudnieniu pracowników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (załącznik nr 23 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości).

Jeżeli Uczestnik projektu nie ma obowiązku samodzielnie opłacać składek na ubezpieczenie społeczne - prowadzi działalność gospodarczą i jest jednocześnie zatrudniony w innej firmie/instytucji - przedstawia dodatkowo zaświadczenie o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne przez jego pracodawcę.

Wskazane wyżej oświadczenia i kserokopie należy składać za każdy miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej do 10 dnia następnego miesiąca, w biurze projektu w Kartuzach.Pliki do pobrania | Oświadczenie o braku podwójnego finansowania

Zapraszamy do pobrania wzoru oświadczenia, że zakupiony w ramach dotacji sprzęt nie był wcześniej objęty wsparciem ze środków Wspólnety Europejskiej oraz nie została w stosunku do niego udzielona pomoc publiczna.

Pliki do pobrania:2014-07-22 | OSTATECZNE WYNIKI OCENY WNIOSKÓW

W związku z upłynięciem terminu do wniesienia odwołań oraz po rozpatrzeniu odwołań od pierwotnej decyzji Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu „MAŁY BIZNES” publikujemy ostateczne wyniki oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego.

Osoby, które pierwotnie zostały umieszczone na liście rezerwowej, a ostatecznie zostały wytypowane do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego są zobowiązane zarejestrować działalność gospodarczą najpóźniej do dnia podpisania umowy na otrzymanie dofinansowania i wsparcia pomostowego. Każdy Uczestnik projektu, który otrzymał informację o przyznaniu dotacji zostanie telefonicznie powiadomiony o planowanym terminie podpisania w/w umów.

Wszystkie osoby, które złożyły wniosek o przyznanie wsparcia finansowego otrzymają pisemną informację nt. dokonanej oceny.

Jednocześnie Uczestnik projektu musi dostarczyć do biura projektu następujące dokumenty, które są niezbędne do podpisania umowy o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i podstawowego wsparcia pomostowego:

 • wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru,
 • kopia nadania numeru REGON dla zarejestrowanej działalności gospodarczej potwierdzona przez Uczestnika za zgodność z oryginałem, tj. wydruk z portalu informacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego dostępnego pod adresem http://stat.gov.pl/regon/,
 •  kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie do ZUS (tj. druk ZUS ZUA, ZFA/ZPA) / KRUS,
 • zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji (Załącznik nr 3 do Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości),
 • kopia zaświadczenia/umowy o założeniu/posiadaniu przez Uczestnik projektu rachunku bankowego – firmowego, na który będą dokonywane płatności związane z udzielonym formami wsparcia finansowego (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 • oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego projektu, na realizację którego jest udzielana pomoc de minimis ( Załącznik nr 11 do Regulaminu).


2014-07-07 | WSTĘPNE WYNIKI OCENY WNIOSKÓW

W związku z zakończeniem posiedzeń Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu "MAŁY BIZNES" publikujemy wstępne wyniki oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego.

 

 

Jednorazową dotację inwestycyjną oraz podstawowe wsparcie pomostowe otrzyma w sumie 30 osób - 24 osoby, które na wstępnej liście rankingowej znajdowały się na pozycjach od 1 do 24 oraz osoby, które po upływie terminu do wniesienia odwołań lub po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań będą znajdowały się na pozycjach od 25 do 30 na ostatecznej liście rankingowej.

Wszystkie osoby, które złożyły wniosek o przyznanie wsparcia finansowego otrzymają pisemną informację nt. dokonanej oceny.

Osoby, którym została przyznana jednorazowa dotacja inwestycyjna i podstawowe wsparcie pomostowe zobowiązane są zarejestrować działalność gospodarczą najpóźniej do dnia podpisania umowy na otrzymanie dofinansowania i wsparcia pomostowego. Każdy Uczestnik projektu, który otrzymał informację o przyznaniu dotacji zostanie telefonicznie powiadomiony o planowanym terminie podpisania w/w umów.

Jednocześnie Uczestnik projektu musi dostarczyć do biura projektu następujące dokumenty, które są niezbędne do podpisania umowy o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i podstawowego wsparcia pomostowego:

 • wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru,
 • kopia nadania numeru REGON dla zarejestrowanej działalności gospodarczej potwierdzona przez Uczestnika za zgodność z oryginałem, tj. wydruk z portalu informacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego dostępnego pod adresem http://stat.gov.pl/regon/,
 • kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie do ZUS (tj. druk ZUS ZUA, ZFA/ZPA) / KRUS,
 • zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji (Załącznik nr 3 do Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości),
 • kopia zaświadczenia/umowy o założeniu/posiadaniu przez Uczestnik projektu rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności związane z udzielonym formami wsparcia finansowego (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 • oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego projektu, na realizację którego jest udzielana pomoc de minimis ( Załącznik nr 11 do Regulaminu).


2014-06-05 | Nabór wniosków o dotację dla uczestników projektu MAŁY BIZNES

Informujemy, iż od dnia 16 do dnia 18 czerwca 2014 r. będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu MAŁY BIZNES.

Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętych kopertach, w biurze projektu w Kartuzach, ul. Kościerska 3, w godzinach 8:00 – 16:00. Wzory powyższych wniosków wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu.

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków zawarte są w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  projektu MAŁY BIZNES.2014-05-20 | Zmiana wzoru biznesplanu

Do aktualnego wzoru biznesplanu dodano Rachunek zysków i strat na pierwsze 3 lata prowadzenia działalności gospodarczej.

Nowy wzór biznesplanu do pobrania tutaj:

Załącznik nr 2. do Regulaminu dotacji - Biznesplan (zmiana 20.05.2014)2014-04-11|Nabór ofert na przeprowadzenie zajęć

Ogłaszamy nabór ofert na przeprowadzenie zajęć w ramach szkoleń i doradztwa projektu "Mały biznes"